Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC HẢI

Địa chỉ: Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Vũ Thị Thoan