Thời khóa biểu

Thời khóa biểu môn tin học

Buổi sáng thứ 2 thứ 3 thứ 4 thứ 5 thứ 6 chuẩn bị phòng máy 3B 3B 4A 4A Buổi chiều thứ 2 thứ 3 Thứ 4 thứ 5 thứ 6 5A 5B 4B 5A 5B 3C 3A 4B 3C 3A